caritas lautatoSzkolne Koło Caritas w ZSP w Libuszy zaprasza do udziału w gminnym konkursie ekologicznym. Konkurs jest realizowany w ramach kampanii ekologicznej pod hasłem „ Encyklikę Laudato Si’ znamy, słowo w czyn zmieniamy”. Kampania została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jej celem jest kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie właściwego postępowania z odpadami wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, dzieci i młodzieży z Gminy Biecz, a także społeczności lokalnej.
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA PLAKAT
„Odpady segregujesz – Encyklikę Laudato Si’ promujesz”


1. Organizator konkursu:
Szkolne Koło Caritas w Libuszy.
2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niepokojące zjawisko zanieczyszczania najbliższego nam środowiska w Gminie Biecz.
3. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Biecz.
4. Prace konkursowe:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w formacie A4.
Technika prac dowolna: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane, graficzne.
Praca nie może zawierać hasła konkursowego.
Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę.
Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
Do pracy należy dołączyć informację zawierające dane autora (załącznik nr 1), zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik nr 2).
5. Termin i miejsce dostarczenia prac konkursowych:
14 luty 2020r., sekretariat ZSP w Libuszy.
6. Przebieg konkursu:
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu. Komisja uwzględni następujące kryteria:
• zawartość merytoryczną,
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• formę estetyczną pracy,
• oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej zawartej w haśle konkursu,
• wrażenia artystyczne.
7. Inne postanowienia:
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
Organizatorzy zastrzegają prawo do ich ekspozycji na wystawie lub publikacji, łącznie
z podaniem danych autorów.
Prace zrolowane lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Komisja wybierze 12 najciekawszych prac, które zostaną wydane w formie kalendarza na rok 2021. Kalendarz będzie promował segregację odpadów i dbałość o środowisko w naszej gminie. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły
i gminy Biecz.
Wszelkich informacji o konkursie udziela pani Justyna Rutana 515364008
8. Nagrody :
Przewiduje się nagrody rzeczowe dla autorów 12 najciekawszych prac. Wręczenie nagród odbędzie się 5 marca 2020r. w ZSP w Libuszy podczas podsumowania kampanii ekologicznej „Encyklikę Laudato Si’ znamy, słowo w czyn zmieniamy”

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.