AL-KAM Ubezpieczenia Katarzyna Zych

38-300 Gorlice ul.11-go Listopada 27

ma przyjemność przedstawić Państwu specjalną ofertę szkolną

ubezpieczenia

dzieci, uczniów i personelu

w placówkach oświatowych od następstw nieszczęśliwych wypadku dla  szkół i przedszkoli

Obserwując wnikliwe zmiany zachodzące na rynku, doskonalimy i uatrakcyjniamy nasze produkty tak, aby w jak największym stopniu zaspokajały potrzeby ubezpieczeniowe naszych obecnych jak i przyszłych klientów. Efektem tych prac jest specjalna oferta szkolna Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w:

Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „ Bezpieczna Szkoła

Ufamy, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania i podejmiecie z nami współpracę w nadchodzącym 2016/2017 roku szkolnym.

Prezentowany program ubezpieczeniowy jest propozycją, którą zawsze możemy zmodyfikować.

 Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby szczegółowo przybliżyć naszą unikalną ofertę i zaproponować rozwiązania, których Państwo oczekujecie

                                                                           Katarzyna Zych            

Tel.kontaktowy 18  353 77 68 lub 508  256 635

 

Okres ubezpieczenia:     12 miesięcy od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Zakres terytorialny:       wszystkie kraje świata

Przedmiot i zakres:        całodobowy,  7 dni w tygodniu

Suma ubezpieczenia:     12 000,00 zł.

Składka za osobę:          31,00 zł.

Zwolnionych z opłaty składki         10 % uczniów

Warunki ubezpieczenia:    OWU „Bezpieczna Szkoła” zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUW”TUW” nr 138/16  z dnia 16 czerwiec 2016 r  oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 31/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia:

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacane jest w wysokości równej  1% sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego uszczerbku.

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek następstwnieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa,wypłacane jest w wysokości 50% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie ubezpieczenia.

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych,wypłacany jest ubezpieczonemu po stwierdzeniu związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a trwałym uszczerbkiem do wysokości 25% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że koszty poniesione zostaną wyłącznie na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, i że nie znajdują się w zakresie refundacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez innego Ubezpieczyciela.

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ukąszenia przez owady oraz węże oraz pokąsania lub pogryzienia przez zwierzęta,wypłacane jest jednorazowo, Ubezpieczonemu w wysokości 250zł pod warunkiem, że ubezpieczony przebywał w szpitalu nie krócej niż 2 doby (48h)

Świadczenie ryczałtowe z tytułu uciążliwości leczenia lub innych następstw nieszczęśliwego wypadku w tym: wstrząśnienie mózgu, rany wymagające interwencji chirurgicznej, skręcenia i zwichnięcia kończyn, porażenia prądem, nagłe zatrucie gazami oraz innymi substancjami lub produktami chemicznymi,wypłacone zostanie Ubezpieczonemu, jednorazowo w wysokości 250 zł, pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu i zaistniała konieczność udzielenia pomocy ambulatoryjnej.

Zasiłek z tytułu  czasowej  niezdolności do nauki / pracy  w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacony zostanie jednorazowo  w wysokości 2% sumy ubezpieczenia gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu a niezdolność do nauki/pracy trwała minimum 21 dni.

Świadczenie z tytułu śmierci opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – suma ubezpieczenia dla świadczenia wynosi 1500 zł – dotyczy jednego ubezpieczonego , świadczenie wypłacane jest jednorazowo .

Odpowiedzialnością objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły podczas zajęć sportowych organizowanych przez placówkę do której Ubezpieczony uczęszcza oraz w trakcie zawodów sportowych, w których Ubezpieczony reprezentował daną placówkę.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rozszerzono podstawowy zakres ubezpieczenia o klauzule dodatkowe:

Klauzula nr 2    

Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP wskutek nieszczęśliwego wypadku 25 % sumy ubezpieczenia NNW  na wszystkie i jedno zdarzenie w okresie odpowiedzialności i ulega zmniejszeniu o każdą wypłatę świadczenia – suma ubezpieczenia dotyczy jednego ubezpieczonego

Zakres ubezpieczenia zgodny z Klauzulą nr 6 OWU „BEZPIECZNA SZKOŁA”

Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest bez konieczności badania Ubezpieczonego przez lekarza orzecznika powołanego przez Towarzystwo, na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej oraz „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku” opracowanej i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej” dostępnej w każdej jednostce terenowej TUW”TUW” oraz zamieszczonej na stronie internetowej: www.tuw.pl

Likwidacja świadczeń z tytułu NNW odbywać się będzie na miejscu w oddziale filii TUW Gorlice !!!!!!!!!!!

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Tuesday the 2nd. . Joomla 3.0 Template.