bezpiczna szkola 2017Celem programu jest: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. W okresie od 01 marca 2017r. do 30 września 2017r. nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ" pod patronatem Komitetu Honorowego, w skład którego wchodzą m. in.: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Komendant Główny Policji. Przez te kilka miesięcy uczniowie, nauczyciele będą realizować zadania, które mają na celu spopularyzowanie wśród uczniów zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, uwrażliwiania na potrzeby innych. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Koordynatorem zadań jest p.Sabina Król.


Wśród zadań przewidzianych do realizacji są m.in.
1. pogadanki, debaty, dyskusje, lekcje wychowawcze;
2. konkursy plastyczne;
3. spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej;
4. prezentacje multimedialne;
5. redagowanie tekstów literackich;
6. gazetki szkolne, wystawy.
Działania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole podzielone zostały na sześć obszarów:
I. Kształtowanie zachowań bezpiecznych w szkole, w domu, na drodze i na wycieczkach.
II. Zwiększenie wiedzy uczniów na temat konsekwencji niewłaściwych zachowań, stosowania przemocy, uzależnień i innych zagrożeń.
III. Przeciwdziałanie postawom i zachowaniom agresywnym wśród uczniów.
IV. Zapobieganie kradzieżom w szkole.
V. Wzrost integracji uczniów i wzmocnienie kontaktów nauczycieli z uczniami.
VI. Promocja zdrowego stylu życia.

W ostatnim tygodniu w młodszych klasach szkoły podstawowej przeprowadzone zostały lekcje na temat bezpieczeństwa. Wybrano "klasowego strażnika bezpieczeństwa"- osobę zawsze myślącą o bezpieczeństwie swoim i swoich kolegów. Dzieci wzięły udział
w quizie "czy wiesz, jak się zachować?"; oceniały dlaczego dane zachowanie jest złe lub dobre. Ogłoszony został konkurs międzyklasowy na przygotowanie przez uczniów znaków: promujących ciszę i zakazujących hałasowania, zakazujących biegania podczas przerw na korytarzu oraz konkurs sprawnego ustawienia się po dzwonku i cichego wejścia klasy do sali lekcyjnej. Lekcja zakończyła się zabawą w "Tajemniczego przyjaciela". Każde dziecko wylosowało imię osoby, dla której przez najbliższy tydzień będzie "Tajemniczym przyjacielem", starając się sprawiać jej miłe niespodzianki.
Uczniowie z klasy IIa SP zwyciężyli w konkursie sprawnego ustawiania się po dzwonku pod klasą i cichego wejścia do sali lekcyjnej. W konkursie plastycznym jury przyznało wszystkim klasom równorzędne pierwsze miejsca. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zostali obdarowani słodkimi upominkami ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Tuesday the 26th. . Joomla 3.0 Template.