Internet (dosł. międzysieć; od ang. inter - między i ang. net - sieć) to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone.

Spełnia nastepujące warunki:

- jest logicznie połączony w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol),
- jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol),
- dostarcza, lub wykorzystuje publicznie usługi wyższego poziomu oparte na komunikacji i związanej z nią infrastrukturze.
Początki Internetu sięgają końca lat 60.*


World Wide Web (w skrócie określany jako WWW lub Web) jest hipertekstowym, multimedialnym, sieciowym (TCP/IP) systemem informacyjnym opartym na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF, W3C i ISO. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji.

Aby uzyskać dostęp do tak udostępnianej informacji, trzeba posłużyć się programem komputerowym, który nazywamy przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się z serwerem internetowym, skąd pobiera pewien zbiór informacji określany jako strona internetowa. Strona internetowa może zostać wyświetlona, zapisana w lokalnym systemie plików czy wydrukowana.

Zawartość strony internetowej jest hipertekstem, znaczy to, że użytkownik oglądając stronę internetową może podążać za hiperłączami, które przenoszą go do innych stron internetowych w ramach tego samego serwera internetowego lub innych dostępnych w ramach sieci. Często korzystanie z WWW nazywa się "surfowaniem po sieci".*


Hiperłącze (ang. hyperlink) to zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem - uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego.*


HTML (ang. HyperText Markup Language, hipertekstowy język znaczników) to język składający się ze znaczników (ang. tags) stosowany do pisania stron WWW.

Jego pierwsza wersja została opracowana przez Tima Berners-Lee w 1989 roku, który w tym czasie był konsultantem do spraw oprogramowania pracującym dla CERN. Pierwotnie składał się on z kilkunastu znaczników umożliwiających wyświetlanie tekstu wraz z odsyłaczami do innych tekstów. Rewolucyjność pomysłu polegała na tym, że użytkownik przeskakujący do innego tekstu nie musiał w ogóle wiedzieć gdzie fizycznie znajduje się interesujący go tekst. Była to tzw. zerowa wersja HTML.

Wraz z rozwojem sieci WWW, a zwłaszcza jej upowszechnianiem, pojawiła się potrzeba dołączania do tekstów tabel, grafiki i plików multimedialnych, w wyniku czego zaczęły powstawać kolejne wersje HTML-a. Wersje te były rozwijane przez firmy produkujące przeglądarki stron WWW, bez wzajemnych konsultacji, co doprowadziło do częściowej niekompatybilności wersji HTML-a zaimplementowanych w przeglądarkach różnych producentów.*


Struktura stronu internetowej

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="Description" CONTENT="Tu wpisz opis zawartości strony">
<META NAME="Keywords" CONTENT="Tu wpisz wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami">
<META NAME="Author" CONTENT="Tu wpisz swoje imię i nazwisko">
<META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="pl">
<TITLE>Tu wpisz tytuł strony</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

Tu wpisuje się treść strony

</BODY>
</HTML>


Szkielet strony opartej na ramkach:


<HTML>
<FRAMESET ROWS=110,* FRAMEBORDER=0 FRAMESPACING=0>
<FRAME NAME=RAMKA1 SRC="TYTUŁ.HTML" NORESIZE SCROLLING=NO>
<FRAMESET COLS=250,* FRAMEBORDER=0 FRAMESPACING=0>
<FRAME NAME=RAMKA2 SRC="MENU.HTML" NORESIZE SCROLLING=NO>
<FRAME NAME=RAMKA3 SRC="STRONA GŁÓWNA.HTML" NORESIZE SCROLLING=NO>
</FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

Ciało dokumentu HTML

Tekst

<Hn></Hn> - tytuł stopnia n

<P></P> - znaczniki akapitu

<BR> - przeniesienie do następnej linii

<HR> - (ang. horizontal rule) - linia pozioma

Wypunktowania

<UL>
<LI>wypunktowanie</LI>
<LI>wypunktowanie </LI>
<LI>wypunktowanie </LI>
</UL>

Numerowanie

<OL>
<LI>wypunktowanie</LI>
<LI>wypunktowanie </LI>
<LI>wypunktowanie </LI>
</OL>

Atrybuty czcionki

<B>tekst do pogrubienia(bold)</B>

<I>tekst do pochylenia (italic, kursywa)</I>

<U>tekst do podkreślenia (underlined)</U>

Odsyłacze

<A HREF="adres internetowy">Nazwa strony - widoczny tekst</A> - odsyłacz do strony internetowej bądź jakiegoś zasobu

<A HREF="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;>Imię i nazwisko</A> - odsyłacz do adresu email. Po kliknięciu zostanie uruchomiony program pocztowy.

Wielkość czcionki

<FONT SIZE="x">Tekst objęty definicją</FONT> - x =<1 ... 7> im większa cyfra, tym większy tekst. Czcionka nie objęta tym znacznikiem ma wielkość 3. NIE MYLIC Z WARTOŚCIAMI WIELKOŚCI CZCIONEK W PROGRAMACH EDYTORSKICH.

Wielkość czcionki można także zmieniać w sposób względny, poprzez dodanie do wielkości czcionki podstawowej (3) określonej wartości lub jej odjęcie np.

<FONT SIZE="+2">Tekst objęty definicją</FONT> oznacza czcionkę 5 (3+2)

Kolor czcionki

<FONT COLOR="x">Tekst objęty definicją</FONT> - x = black, silver, gray, white, maroon, red, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, teal, aqua - bądź szestnastkowy zapis kolorów w formacie RRGGBB czyli RR - red, GG - green, BB - blue.

Rodzaj wyrównania

ALIGN="left" - wyrównanie do lewej strony
ALIGN="right" - wyrównanie do prawej strony
ALIGN="center" - wyśrodkowanie
ALIGN="justify" - wyjustowanie

Przykład zastosowania - <P Align="center"> Tekst </P> - umieszcza Tekst w środku

Grafika

<img src="/zdjecie.jpg" alt="zdjęcie"> - umieszczenie obrazu na stronie, alt - tekst, który pojawi się po umieszczeniu kursora nad odsyłaczem

<BODY BACKGROUND="URL albo ścieżka/nazwa_pliku.gif"> - obraz gif jako tło dla strony

<BODY BGCOLOR="x"> - jednolity kolor tła strony - x - kod koloru j.w.

<BODY TEXT="x"> - kolor tekstu na stronie - globalny

<BODY LINK="kolor1" VLINK="kolor2" ALINK="kolor3"> - kolor linków: LINK- nie użyty odsyłacz, VLINK - użyty odsyłacz, ALINK - aktywny (ładujący się) odsyłacz

<BODY LEFTMARGIN="xx">, <BODY TOPMARGIN="xx"> - marginesy strony, xx - ilość pikseli odstępu

Tabele

<TABLE>

<TR> <TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR>

<TR> <TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR>

<TR> <TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR>

</TABLE>

Znaczniki <TABLE></TABLE> oznaczają początek i koniec tabeli

Znaczniki <TR></TR> - oznaczają kolejne wiersze tabeli

Znaczniki <TD></TD> - oznaczają komórki w wierszu tabeli

Przykład ilustruje tabelę o trzech wierszach i trzech kolumnach.

Ramki

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Edytory HTML</TITLE> - tytuł strony j.w.

</HEAD>

<FRAMESET COLS="25%,*%"> - definicja ramek, (COLS - kolumny), o 2 kolumnach, pierwsza od lewej - 25% ekranu

<FRAME SCROLLING="auto" NAME="nn" SRC="nn.html"> - ramka o nazwie nn, wyświetla strone nn.html

<FRAME SCROLLING="yes" NAME="cc" SRC="cc.html"> - ramka o nazwie cc wyświetla strone cc.html

<NOFRAMES> - tekst wyświetlany przez przeglądarki nie obsługujące ramek

<BODY>

Zawartość strony dla przeglądarek nie obsługujących ramek

</BODY>

</NOFRAMES>

</FRAMESET>

</HTML>

Multimedia do pobrania:

Podkład_muzyczny_prezentacja

Film o owocach

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Sunday the 20th. . Joomla 3.0 Template.