Deklaracja dostępności Zespołu Szkolo - Przedszkolnego w Libuszy

Zespoł Szkolo - Przedszkolny w libuszy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolo - Przedszkolnego w Libuszy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak narzędzi kontaktowych (formularzy, tłumacza migowego online)
 • nawigacji obsługiwanej z klawiatury,
 • informacji dotyczących sytuacji kryzysowej
 • brak dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.
 • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Dostosowanie strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksander Kalisz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48134475695

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy
 • Adres: 38-306 Libusza 679
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48134475695

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespoł Szkolno - Przedszkolny w Libuszy

Do budynku prowadzi 6 wejść:  4 od strony drogi powiatowej i jedno od strony hali sportowej, jedno od strony szatni z tyłu budynku. Od strony szatni oraz od strony hali sportowej jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy 1 stopień - wszystkie drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek jest 3-poziomowy - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. 

Dwa wejścia są dostosowane do osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Jest schodołaz wymagajacy pomocy drugiej osoby.

Przy budynku znajduje się parking szkolny z wydzielonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.


Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynkach na każdym poziomie (parter, I piętro i poddasze) znajdują się korytarze. Budynek nie posiada wind.
W budynkach są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, poręcze).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.