Drukuj
Kategoria: Inne
Odsłony: 283

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolo - Przedszkolnego w Libuszy

Zespoł Szkolo - Przedszkolny w libuszy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolo - Przedszkolnego w Libuszy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespoł Szkolno - Przedszkolny w Libuszy

Do budynku prowadzi 6 wejść:  4 od strony drogi powiatowej i jedno od strony hali sportowej, jedno od strony szatni z tyłu budynku. Od strony szatni oraz od strony hali sportowej jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy 1 stopień - wszystkie drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek jest 3-poziomowy - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. 

Dwa wejścia są dostosowane do osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Jest schodołaz wymagajacy pomocy drugiej osoby.

Przy budynku znajduje się parking szkolny z wydzielonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.


Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynkach na każdym poziomie (parter, I piętro i poddasze) znajdują się korytarze. Budynek nie posiada wind.
W budynkach są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, poręcze).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.