Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.zsplibusza.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-25

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Aleksander Kalisz

E-mail osoby kontaktowej: gimsplibusza@wp.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: +48 13-4475695

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy - Aleksander Kalisz

Adres organu odwoławczego: 38-306 Libusza 679

Adres e-mail organu odwoławczego: gimsplibusza@wp.pl

Telefon organu odwoławczego: +48 13-4475695

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 6 wejść:  4 od strony drogi powiatowej i jedno od strony hali sportowej, jedno od strony szatni z tyłu budynku. Od strony szatni oraz od strony hali sportowej jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy 1 stopień - wszystkie drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek jest 3-poziomowy - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. 

Dwa wejścia są dostosowane do osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Jest schodołaz wymagajacy pomocy drugiej osoby.

Przy budynku znajduje się parking szkolny z wydzielonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.


Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynkach na każdym poziomie (parter, I piętro i poddasze) znajdują się korytarze. Budynek nie posiada wind.
W budynkach są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, poręcze).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

242637