Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Oferta szkoły

Treść

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - oto, ażeby bardziej był a nie tylko więcej miał (...), ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II

 

Nauczyciel pomagajacy dziecku w nauceSzkoła kładzie nacisk na twórcze myślenie uczniów, umiejętność sprawnego zdobywania, gromadzenia i wykorzystywania informacji. Proces ten doskonalony jest poprzez metody aktywizujące stosowane przez nauczycieli – wykorzystywanie multimediów, warsztaty terenowe, liczne projekty, wycieczki edukacyjne, pracę z uczniem z modelu STEAM. Przygotowuje również do życia w nowoczesnym społeczeństwie dbając o wysoki poziom nauczania języków obcych i informatyki.

 

 

Grono pedagogiczne szkoły składa się zarówno z ludzi młodych, jak i tych, którzy mają za sobą wiele lat rzetelnej pracy w szkole. Cechą wspólną naszych nauczycieli jest profesjonalizm i entuzjazm, z jakim podejmują zadania dydaktyczne i wychowawcze. Wysokie kwalifikacje oraz systematyczne poszerzanie kompetencji kadry nauczycielskiej zapewniają wysoki poziom kształcenia naszych uczniów.

 

Dużą wagę przywiązujemy do stałego kontaktu z rodzicami, dlatego w szkole  organizowane są dni otwarte, w czasie których rodzice mają możliwość rozmowy z nauczycielami, dzięki czemu są systematycznie informowani o postępach dzieci w nauce. Szkoła posiada również dziennik elektroniczny Vulcan, który umożliwia błyskawiczny kontakt pomiędzy nauczycielami a uczniami/rodzicami oraz wgląd w frekwencje i oceny młodzieży.

Sala lekcyjna matematyki

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy (w skład którego wchodzi: Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby, Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby) jest placówką o bardzo długiej tradycji. Szkoła jest budynkiem nowoczesnym, posiada pełnowymiarową halę sportową, 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu (światłowód),  sale lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne oraz  tablice i monitory interaktywne, salę językową, bibliotekę z czytelnia multimedialną, nowy plac zabaw, świetlicę szkolną.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Od września 2022 roku  uruchomiono pracownię i rozpoczęto edukacyjną przygodę w ramach w.w. programu. W klasach I-III prowadzone są zajęcia związane ze sztuczną inteligencją z wykorzystaniem robotów Photon. W starszych klasach odbywają się warsztaty związane z elektroniką, robotyką oraz mechatroniką. Jest to możliwe dzięki zestawom konstrukcyjnym z mikrokontrolerami BeCreo oraz robotom edukacyjnym Photon zakupionymi w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

Pracownia informatyczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy. W tle studio fotograficzne, drukarka 3D. Na pierwszym planie kolorowe pufy stojące na dywanie.W szkole działają organizacje: Klub Sportowy „Truchcik”, SK Caritas, SK Turystyczne. Uczniowie pracują w Samorządzie Szkolnym, Szkolnym Klubie Europejskim oraz kołach zainteresowań: językowych, wokalno-tanecznych, instrumentalnym, teatralnym, plastycznym, informatycznym, ekologicznym, bibliotecznym. Szkoła realizowała w latach 2003-2007 program Sokrates Comenius, współpracowała ze szkołą niemiecką, włoską, hiszpańską i gracką w ramach projektu „Skorzystajmy z szansy, by się poznać”. W latach 2009-2017 szkoła realizowała program Comenius  "Learn&play" współpracując z zagranicznymi szkołami z Włoch, Niemiec, Rumuni, Wielkiej Brytani i Turcji - bliższe informacje w zakładce Comenius. W ciągu roku szkolnego uczniowie przygotowują imprezy środowiskowe: „Jasełka Libuskie”, „Dzień Europejski”, Święto Szkoły, "Mam talent" i inne.

Sala językowa ze słuchawkami multimedialnymi

W szkole realizowany jest program klas sportowych. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w różnych dyscyplinach sportowych.


Długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zaowocowały stosowanym obecnie modelem pracy dydaktyczno-wychowawczej, który polega na:

 • Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy  i umiejętności;
 • Wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
 • Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
 • Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy  i umiejętności;
 • Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
 • Podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
 • Stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
 • Wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
 • Ukazywaniu potrzeby stosowania na co dzień zasady „fair play”.
 • Zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 Plac zabaw przedszkola połozony za budynkiem szkoływraz z bawiącymi się dziećmi

 Zespół Szkolno - Przedszkolny oferuje:

 • naukę dwóch języków obcych z podziałem na grupy w odpowiednio przygotowanej sali językowej,
 • naukę informatyki w dwóch nowocześnie wyposażonych salach komputerowych,
 • konsultacje przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia kompensacyno-korekcyjne,
 • rozszerzone zajęcia pozalekcyjne, udział w projektach,
 • zajęcia lekcyjne prowadzone wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, np. przy użyciu tablicy interaktywnej, monitora interaktywnego, rzutników multimedialnych, programów komputerowych, multimedialnego dywanu itp.
 • ogólnopolski test badań umiejętności w klasach III szkoły podstawowej,
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej,
 • czytelnię multimedialną,
 • dobrze wyposażoną świetlicę z pomieszczeniami do zabawy i cichej nauki,
 • pomoc pedagoga i psychologa szkolnego,
 • zajęcia zawodoznawcze,
 • wycieczki, rajdy, wyjazdy na lodowisko, do kina, teatru, organizację zawodów sportowych w hali sportowej,
 • pomoc materialną, dożywianie,
 • dojazd z miejscowości do placówki.

 

306238